slider04

■ Aplikimi i instalimeve elektrike,

■ Ndërtimi i rrjetave të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë,

■ Ndërtimi i ndriçimit publik,

Shërbimet e dizajnimit, mbikqyrjes dhe konsulencës lidhur me projektet e
energjetikës.

■ Ndërtimi i nënstacioneve transformatorike,

■ Matjet dhe shqyrtimet elektrike,

■ Furnizimi i paisjeve të ndryshme në sektorin e energjetikës,